Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

அரசினர் பொறியியல் கல்லூரி, ஈரோடு

GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, ERODE

(Formerly Known as INSTITUTE OF ROAD AND TRANSPORT TECHNOLOGY)

  FROM OUR NEWSROOM

01

முதலாமாண்டு மாணவர் சேர்க்கை கல்விக் கட்டணம்

2021-22 கல்வி ஆண்டு முதல் முதலாமாண்டு புதிய மாணவர் சேர்க்கைக்கு அரசு பொறியியல் கல்லூரி கல்வி கட்டணம் மட்டுமே வசூலிக்கப்படும்

02

Conversion of IRTT into GEC, Erode

Conversion of lnstitute of Road and Transport Technology (IRTT), Erode into Government Engineering College, Erode from the academic year 2021-22     Details

03

AICTE Online Short Term Training Programme

The Department of Mechanical Engineering is organizing an AICTE sponsored Three One Week online STTP on "Additive Manufacturing of Multi-functional Nano Composites" in three slots.
(Coordinator: Dr.K.Balamurugan/ASP/Mech) Download the Brouchure

| Slot 1: 21. 06.2021 to 25.06.2021 Registration Closed     Schedule   List of Participants

| Slot 2: 26. 07.2021 to 30.07.2021 Registration Closed     Schedule   List of Participants

| Slot 3: 23. 08.2021 to 27.08.2021 Registration Closed      Schedule   List of Participants

04

ATAL Academy Online FDP

AICTE Training and Learning(ATAL) Online five days FDP on "Role of Blockchain Technology in India - An insight into public sector" will be conducted by the Department of Information Technology (Coordinator: Dr.I.Bhuvaneshwarri) from 22nd to 26th November, 2021. Click here to download Brouchure

05

2020-2021 Scholarship Details and Submission Methods

Last date for submission of Self attested Adhaar by students who applid for BC/MBC/SC/ST,BCM scholarship is 23/02/2021

Circular for Scholarship of B.E/B.TECH/M.E students Click here for submission date and submission methods

| Click here for BC-MBC-DNC FRESH FORM

| Click here for BC-MBC-DNC RENEWAL FORM

| Click here for SC-ST FRESH FORM

| Click here for SC-ST RENEWAL FORM

Farmer scholarship form

|Circular for scholarship

06

Redressal of Grievanes-COVID-19

Redressal of Grievances Related to COVID-19 PandemicClick here

07

AYURVEDIC DRUG AYUSH-64 FOR COVID-19

The AICTE requests to use Ayurvedic drug AYUSH-64 in the treatment of asymtomatic, mild to moderate Covid-19 infectionClick here for more information

08

Online Test by Youth4Work for Students of AICTE approved Technical Institutions

Students are instructed to take any 2 test of their choice Register here and attend online test

Welcome to GECE (Formerly IRTT)

The Government Engineering College, Erode (IRTT) was established in the year 1984. It was run by All Transport Corporations of Government of TamilNadu and now has been converted as GEC,Erode. The Institute is located in a sprawling lush green campus of 200 acres. It provides a congenial atmosphere for Technical Education. The Institute has excellent infrastructure, well-equipped laboratories, library and highly qualified faculty members. The Institute is well known for its technical excellence, modern facilities, good performance track record and resourcefulness.

Our Campus Recruiters